Stoleczne Stowarzyszenie

Obrony Praw Ojca

 

         Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca

 

Informacja na 2009 rok

 

 

1. Wobec istnienia w Polsce powszechnej dyskryminacji i masowego odizolowywania dzieci od ojców przez sfeminizowane sądownictwo rodzinne - w przypadkach konfliktu między rodzicami lub ich     rozstania - w 1988r. grupa zdeterminowanych ojców utworzyła Ruch Obrony Praw Ojca, następnie powstało jedno Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i wreszcie regionalne, samodzielne Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca.

2. Celem statutowym działającego od 1996r. Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca jest doprowadzenie do takiej sytuacji społeczno-prawnej, w której ojcowie będą faktycznie mieli takie same prawa do dzieci, jak matki, tj. zgodnie z obiektywnym dobrem dzieci, bowiem nauka i praktyka dowodzą, że ojcowie znacznie lepiej wychowują dzieci niż matki, gdyż przy takiej samej miłości do dzieci zapewniają im znacznie więcej konsekwencji i logiki w ich wychowywaniu.

3. SSOPO działa w oparciu o pracę społeczną jego członków, zaś utrzymanie Stowarzyszenia stanowią nasze składki - to my ojcowie utrzymujemy nasze Stowarzyszenie.

4. W indywidualnych przypadkach, po wypełnieniu ankiety SSOPO, organizacja nasza może udzielić ojcu porady, pomóc napisać pismo procesowe do sądu, skierować do współpracujących z SSOPO adwokatów, napisać pismo opiniujące do akt sprawy, skierować publiczność lub osoby zaufania na salę rozpraw, zapewnić ojcu świadka, który np. w zasądzonym terminie uda się z nim po dziecko do byłej partnerki - w ramach samopomocy koleżeńskiej rozwiniętej w SSOPO.

5. Odnośnie działań ogólnych, to SSOPO popularyzuje problem w środkach masowego przekazu, zabiega o jego rozwiązanie  w krajowych władzach: ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych oraz organizacjach międzynarodowych. Domagamy się stosowania ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji tj. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencji Praw Dziecka, w tym do swobodnego kontaktowania się dziecka z obydwojgiem rodziców.

     Informacje o SSOPO zamieszczono w komputerowej sieci Internet (www.ssopo.waw.pl).

     Domagamy się weryfikacji sądownictwa rodzinnego i organów mu podległych tj. rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz kuratorów sądowych, tj. głównie odfeminizowania ich zawodów oraz wprowadzenia kadencyjności sędziów.

     Domagamy się zaprzestania łamania art. 33 pkt.1 Konstytucji RP, mówiącego o równości kobiety i mężczyzny w sferze życia rodzinnego.

     Domagamy się dogłębnej weryfikacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tak aby dzieci miały te same prawa do ojców, jak i do matek.

     Domagamy się zaprzestania przez żeńskie sądownictwo rodzinne kreowania corocznie 25-30.000 dzieci "półsierot" w wyniku "rozwodzenia" tych dzieci z ojcami, bo tylko około 1000 dzieci rocznie powierza się ojcom.

     Domagamy sie zaprzestania odizolowywania dzieci od ojców, gdyż większość z w/w ok. 97% dzieci powierzonych matkom degeneruje się pod ich "opieką", co jest sprzeczne z interesem publicznym społeczeństwa polskiego.

6. Efektem tych działań jest m.in. przeniesienie spraw rozwodowych z sądów rejonowych do sądów okręgowych, a więc na teoretycznie wyższy poziom wiedzy merytorycznej i etyki sędziów. Efektem jest również ograniczanie w/w "rozwodzenia" przez żeńskie sądownictwo rodzinne dzieci z ojcami. Innym rezultatem naszych działań jest nagłośnienie problemu w środkach masowego przekazu oraz pozyskanie życzliwości wielu przedstawicieli władz, partii politycznych, szanowanych osobistości i organizacji zagranicznych.
Efektem legislacyjnym jest zmiana art.84 "Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego" tzn., że również mężczyźni mogą występować o uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, zaś dalsze prace nad zmianami "KRiO" trwają.

7. W sprawach indywidualnych częściej udaje się uzyskać dla ojców pełne współdecydowanie i współwychowywanie dzieci oraz unikać zawyżania ojcom alimentów - tak, aby mogli również utrzymywać dzieci w naturze, gdy przebywają pod opieką ojców. Obserwujemy, że gdy ojcowie działają ściśle we współpracy z SSOPO to ich sprawy prawie zawsze kończą się pozytywnie.

8. Osiągnięcie statutowego celu SSOPO jest możliwe, przy wspólnym aktywnym udziale jak największej liczby członków i sympatyków naszej organizacji, zaś osiągniecie celu doraźnego, tj. pozyskania siedziby SSOPO w centrum miasta, wyposażonej w nowoczesne media, otwartej całodobowo jest możliwe jeśli nasze składki na SSOPO będą możliwie jak najbardziej odczuwalne !

9. W zależności od skali problemu pomagamy przez telefon lub w naszym punkcie dyżurów lub w naszej siedzibie przy ul. Gimnastycznej 78, 02-632 Warszawa, tel. 022 844-14-82 codziennie w godzinach 10-11 oraz 20-21, fax 11-20.

 

 

Zapraszamy do współpracy

ZARZĄD SSOPO